Metro in Moscow

Metro in Moscow
© THOMAS KLINGBERG