"Stoppeln" auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.

“Stoppeln” auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.
Genre: Dokumentarfotografie+49 (0)211 54222260

© THOMAS KLINGBERG