"Stoppeln" auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.

“Stoppeln” auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.
Genre: Dokumentarfotografie
+49 (0)30 92100520

© THOMAS KLINGBERG