"Stoppeln" auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.

“Stoppeln” auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.
Genre: Dokumentarfotografie
++49 (0)211-99542790

© THOMAS KLINGBERG