"Stoppeln" auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.

“Stoppeln” auf einem Kartoffelfeld in Gelsenkirchen.
Genre: Dokumentarfotografie
© THOMAS KLINGBERG