Everyday portrait in St.-Pauli

Everyday portrait in St.-Pauli, Budapester-Straße
© THOMAS KLINGBERG