Everyday portrait in St.-Pauli

Everyday portrait in St.-Pauli, Budapester-Straße
+49 (0)30 92100520

© THOMAS KLINGBERG