Everyday portrait in St.-Pauli

Everyday portrait in St.-Pauli, Budapester-Straße
++49 (0)211-99542790

© THOMAS KLINGBERG