Thomas Klingberg Sozialdokumentarische Fotografie Portrait Lissabon

Sozialdokumentarisches Portrait in Lissabon
Marta aus Lissabon. Aufgenommen im Sommer 2017
++49 (0)211-99542790

© THOMAS KLINGBERG