Thomas Klingberg Sozialdokumentarische Fotografie Portrait Lissabon

Sozialdokumentarisches Portrait in Lissabon
Marta aus Lissabon. Aufgenommen im Sommer 2017+49 (0)211 54222260

© THOMAS KLINGBERG