Thomas Klingberg Sozialdokumentarische Fotografie Portrait Lissabon

Sozialdokumentarisches Portrait in Lissabon
Marta aus Lissabon. Aufgenommen im Sommer 2017


© Thomas Klingberg