Thomas Klingberg Sozialdokumentarische Fotografie Portrait Lissabon

Sozialdokumentarisches Portrait in Lissabon
Marta aus Lissabon. Aufgenommen im Sommer 2017
+49 (0)30 92100520

© THOMAS KLINGBERG