Drei Grazien in Bevagna

Drei Grazien in Bevagna
Aufgenommen im Sommer 2011+49 (0)30 92100520

© THOMAS KLINGBERG